Tên họ người Việt  - Vietnamese Names

  Ngày xưa, khi chưa có vấn đề hộ tịch bắt người ta phải khai sinh cho con khi vừa mới sanh ra, việc đặt tên cho con thường trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu là đặt tên tạm, như Tèo, Tý, Nhớn, Bé. Cái tên này đi theo với thời gian cho đến đứa bé đó lớn khôn và có gia đình. Lúc bấy giờ cha mẹ mới nghĩ đến chuyện tìm một cái tên thật mà đặt cho. Vì không bị giới hạn hay ràng buộc về mặt luật pháp bắt phải có tên chính thức, một người có thể chọn cho mình bao nhiêu tên cũng được. Sự tự do này kéo dài cho đến thế kỷ thứ mười tám, khi vấn đề hộ tịch được thiết lập và quy định chặc chẽ về tên họ của từng người. Ngoài tên chính thức ra, một người có thể có tên tự, tên cúng cơm hoặc bút hiệu.  

Mời bấm vào ô bên dưới đê xem tiếp.
  ​In the remote past, when registrar’s office has not been introduced, naming a child undergoes two stages. The first stage sees the name of a child to be something temporary, just like a Joe, a Jack or a Jill of the English.  The child has this name until s/he grows up or gets married. Until then the parents or that very person would officially name her/him with a real name. Due to no restrictions or legal obligations to maintaining one name or no prohibitions of having several different names, one person could have as many names as s/he wishes. This practice ceases when registrar’s office is well established and rules for ID registration strictly enforced, beginning in the 18th century. However, a person could adopt an alias, or a nickname as a pseudonym.  

Please click on the link below for full article. The English version is right below the Vietnamese.

Họ và tên người Việt
Vietnamese Names