Học tiếng Việt
Learning Vietnamese

Thưa quý vị phụ huynh,
Với tuổi thơ, việc học tiêng mẹ đẻ rất quan trọng. Tại Hoa Kỳ só lương trẻ em biết hai hay nhiều thứ tiếng gia tăng mỗi ngày một đông. Do vậy trẻ em nào chỉ biết một thứ tiếng dễ bị thiết thòi khi ra đời. 
Do đó, việc duy trì tiếng Việt trong gia đình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Quý vị đừng sợ con mình không giỏi tiếng Anh mà nên lo con mình quên tiếng Việt.
Xã hội có sự phân công bất thành văn: gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ cho giỏi, nhà trường huấn luyện cho con em rành tiếng Anh
Chúng tôi soạn bải hát này cho con em hát để bước dầu làm quen với bảng mẫu tự tiếng Việt. 

Dear parents/guardians,
Children learning their mother tongue is very important. In the United States, the number of bi- or multi-lingual speakers is increasing rapidly. Children with monolingual will definitely find difficult getting along with the changing world when enter their life long career.
Maintaining Vietnamese in family has become more crucial than ever. It's good to know that children can learn English quickly and they might forget Vietnamese even faster if they don't keep learning!
The children learn English at school and Vietnamese at home; that's how parents should be aware of. 
This song endear children with Vietnamese alphabet. As soon as they are familiar with the sounds, they will be able to spell and read. 

Bài hát A Ă Â
ABC song

Xem hay chép
View or Download
Các em hát
​Children singing

Song voiced

Âm điệu
​Melody

Song melody

Bảng mẫu tự mở rộng
The Vietnamese extended alphabet

Xem hay chép
View or download