Trung Đạo

 Đi giữa đường mê
Gặp nhiều khổ ải
Quyết lòng đứng lại
Để thấy rõ ràng,
Bên mê, bên ngộ.

  
Trung Đạo trọn tập