Lời đầu sách -- A foreword

  Dịch thuật là một cái “nghề” khá thú vị. Thật vậy, dịch thuật vừa mang tính chất gò bó trong khuôn mẫu vừa có tính cách sáng tạo. Gò bó vì người dịch phải nương theo cái khuôn do ngôn ngữ gốc đã có sẵn và sáng tạo vì phải làm sao cùng gốc đó mà nhuộm thêm màu sắc văn hoá của ngôn ngữ đích. Muốn được như vậy, người dịch cần nắm vững hai ngôn ngữ trong bối cảnh văn hoá để tìm ra cái tương đồng có thể chấp nhận được.
Cẩm Nang Dịch Thuật nêu một số nét căn bản về lý thuyết, phương pháp và các hình thức dịch thuật, ít nét về các loại hình dịch thuật thông dụng trong cuộc sống từ giấy tờ bão lãnh, ngân hàng, luật pháp, y tế, di trú, tài chánh đến một số hình thức dịch liên quan đến tu từ học.
....
  
Translation is fairly an interesting “career.” Translation, however, is both strict and creative. It’s strict because the translation has to cope perfectly with the source language. It’s creative because the translator can re-construct the source ideas by adding the cultural flavor of the target language to the translation. In order to fulfill such translation, a translator must master both languages – linguistically and culturally – so as to come up with the best equivalent two languages share.
Translator’s Manual touches briefly on translation theory, methods and types of rendition together with some common formats of translation such as forms, legal documents, banking records, medical, immigration, finance, and some typical writing styles and a number of rhetorical descriptions.
  ...
  

Bài dịch đơn cử - Samples to Practices 

Dịch Việt-Anh
Viet > English
Dịch Anh Việt
English > Việt
Danh từ Luật
Law terms

Đính Chính - Errata

Mặc dầu chúng tôi đã nhờ khá nhiều người đọc lại, song vẫn còn một số lỗi chính tả và cách hành văn. Đặc biệt trang 15, mong quý vị sửa lại như sau: 
Ngày nay hình thức này được gọi là “bính âm”, một nỗ lực La-tinh hoá tiếng Tàu để dễ cho nhiều người học. Riêng người Việt rất quen thuộc với chữ phiên âm; khi cần biết cách đọc một chữ nào đó thì xem phần phiên âm. Như: transcription [træn.skɪp.ʃәn] hoặc translation [træn.sleɪ.ʃәn]. Các ký hiệu trong ngoặc vuông là ký hiệu của International Phonetic Alphabet (IPA) tức ‘ký hiệu phiên âm quốc tế’ rất thông dụng trên thế giới.