Kính dâng m

Kính dâng người Mẹ hiền
Đã chỉ cho con biết:
Có sự sống bất diệt.
“Thật sung sướng vô biên!”

                                                                                                         Rằm tháng 7 Ất-sửu
                                              Như Pháp Quân
  
Quán Tâm Pháp Yếu 1
Quán Tâm Pháp Yếu 2
Quán Tâm Pháp Yếu 3
QuánTâm Pháp Yếu 4