Học tiếng Việt theo phương pháp ngữ âm học
Phonic Method of Learning Vietnamese 

Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên những bài học giúp quý vị phụ huynh dạy tiếng Việt cho con em theo phương pháp ngữ âm học để mau biết đọc và biết viết tiếng Việt chính thống và đơn giản.

We will post the lessons that enable parents to teach their children how to read and write Vietnamese. It is phonic-based method of learning authentic and simple Vietnamese