Tết Đoan Ngọ - Mid-summer Festival

Hàng năm người Việt "ăn" nhiều cái Tết. Ngoài Tết chính vào đầu năm nông lịch (thường gọi là âm lịch) ra, Tết Đoan Ngọ cũng rất quan trọng, không kém gì Tết Trung Thu. 

Tết Đoan Ngọ mang sắc thái Việt Nam hoàn toàn, nhưng do hơn 1000 năm bị người Tàu đô hộ, ai cũng tưởng lầm với ngày giỗ Khuất Nguyên của người Hoa bên Tàu, cũng vào ngày 5 tháng năm nông lịch của Việt Nam. 

Mời quý vị xem bài viết dưới đây để tỏ tường ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ của người Việt chúng ta. 

Every year, Vietnamese people "eat" (a colloquial term for celebrate) many Tếts. In addition to the major Tết at the beginning of the aggie year (commonly known as lunar year), Tết Đoan Ngọ (mid-summer or Twin Five elebration) is an important one, as much as that called Tết Trung Thu (mid-autumn celebration).

Mid-summer celebration conveys Vietnamese characteristics and features. However, due to the fact that Vietnam was under the Tsin's domination for over a thoussand year, many mistake it for the similar one to commemorate Qu Yuan, a patriot who drowned himself to protest his king's alliance with the Qin. His death was on the fifth month of the lunar year as well. 

To view the article, please click on the link: 
  Lá Mùng Năm
A collection of Twin Five Leaves
  
Tết đoan Ngọ
Mid-summer Celebration