Truyen Kim Van Kieu

LỜI VÀO SÁCH

Theo Dương Quảng Hàm, Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển. do nhà xuất bản Hội Nhà Văn in lại bản in của Nha Học Chính Ðông Pháp tại Hà Nội (1943) năm 1997 trang 112.

Tác giả Nguyễn Du áp dụng thuyết tài mệnh tương đố  (tài và mệnh ghét nhau) nêu lên làm luận đề cuốn truyện. Rồi tác nói gia thế và tả tài sắc hai chị em Thuý Kiều.

Câu chuyện gồm hai mươi bảy chương, được chia làm sáu đoạn:
Ðoạn 1 từ câu 1 đến 38: Thuý Kiều và Kim Trọng kính ước với nhau. Thuý Kiều cùng hai em là Thuý Vân và Vương Quan, nhân đi chơi thanh minh, gặp mả Ðạm Tiên là một người kỹ nữ xưa có tài sắc mà số mệnh không ra gì; lúc sắp về, lại gặp Kim Trọng, hai bên rất yêu nhau. Kiều về nhà, nghĩ đến thân thế Ðạm Tiên mà lo cho hậu vận mình; lại nhớ đến Kim Trọng, không biết duyên phận sẽ ra thế nào. Kim Trọng từ khi biết Kiều cũng đem lòng tưởng, nhới, rồi tìm đến ở cạnh nhà Kiều, nhân thế mà hai bên lại gặp nhau và thề nguyền gắn bó với nhau.

Ðoạn 2 từ câu 629 đến 864: Vương ông mắc oan, Thuý Kiều bán mình. Sau khi Kim Trọng từ biệt Kiều về hộ tang chú thì bỗng nhà họ Vương bị thằng bán tơ vu oan phải vào tù. Kiều muốn có tiền để chuộc tội cha, phải bán mình cho Mã Giám Sinh và theo y về Lâm tri.

Ðoạn 3 từ câu 856 đến 1274: Kiều ở thanh lâu. Mã Giám Sinh nói dối là mua Kiều về làm thiếp; thực ra, hắn chỉ là tay sai của tú-bà, một mụ đầu chỉ một ngôi hàng thanh lâu. Khi đến Lâm tri, Kiều biết mình bị lừa, toan bề tự vận. Tú-bà mới dỗ ngọt cho Kiều ra ở lâu Ngưng bích nghỉ ngơi, hứa sẽ tìm nơi xứng đáng để gả cho. Tú bà bèn lập mưa sai Sở Khanh làm ra mặt nghĩa hiệp rủ Kiều bỏ trốn. Ðến nửa đường, Sở Khanh bỏ Kiều. Kiều bị tú bà bắt về, ép phải ra tiếp khách.

Ðoạn 4 từ câu 1275 đến 1992: Kiều vào tay Hoạn Thư. Kiều ở thanh lâu ba năm. Sau gặp một người làng chơi là Thúc Sinh lấy Kiều làm thiếp. Nhưng vợ cả Thúc Sinh là Hoạn Thư được tin, nổi ghen. Nhân khi Thúc Sinh vắng nhà, sai người đến bắt Thuý Kiều về nhà để hành hạ khổ sở.
Ðoạn 5 từ câu 1993 đến 2736: Kiều gặp Từ Hải. Kiều bỏ nhà Hoạn Thư đi trốn, đến ở chùa bà vãi Giác Duyên. Ðược ít lâu, bà cho Kiều sang ở nhà người đàn bà thường đến lễ chùa là Bạc Bà. Không ngờ Bạc Bà cũng một phường với tú bà, giả làm lễ cưới Kiều cho cháu họ của mình là Bạc Hạnh để đem bán Kiều cho một thanh lâu ở châu Thai. Thế là Kiều lại phải vào thanh lâu lần thứ hai. Ðược ít lâu, Kiều gặp một người tướng giặc là Từ Hải lấy làm vợ. Kiều nhân dịp này báo ơn xưa, trả oán cũ. Nhưng không bao lâu Từ Hải bị mắc lừa và bị giết chết. Kiều bèn nhảy xuống sông Tiền Ðường tự tử. Nhờ có vãi Giác Duyên cứu sống và đem về am ở cùng vãi.

Ðoạn 6 từ câu 2737 đến 3240: Kim Trọng và Thuý Kiều tái hợp. Kim Trọng, sau khi về hộ tang chú, trở lại tìm Thuý Kiều. Nghe tin Kiều phải bán mình liền nghe lời Kiều dặn lúc ra đi, kết hôn với Thuý Vân. Sau cùng với Vương Quan thi đậu, được bổ làm quan mới dò la tin tức Kiều, rồi gặp vãi Giác Duyên đến chỗ Kiều ở. Hai bên được đoàn tụ vui vẻ.

Ðoạn kết từ câu 3241 đến 3258 tác giả nhắc lại thuyết tài mệnh tương đố và khuyên người ta nên giữ lấy thiện tâm.