Bát nhã Tâm Kinh
thích chú

  Thường ngày trong các thời công phu, chúng ta ai cũng thường tụng Bác Nhã Tâm Kinh. Đây là chìa khoá mở cửa cho chúng ta thâm nhập tri kiến Phật. Thế mà xưa nay ít người ngộ nhập là tại sao? Đó là tại vì chúng ta chỉ thuộc chữ mà không hiểu thấu đáo nghĩa của từng chữ, lý của từng câu. Vả lại bản kinh này quá hàm súc, quá phong phú, vì nó đựng tất cả các tinh yếu của bộ Đại Bát Nhã gồm 600 quyển do Đức Phật đã nói ra trong 22 năm.

Thật là một điều may mắn khi chúng ta nắm được bản Nghiên Cứu Tâm Kinh này và từ đó chúng ta có thể tu tập để chứng ngộ, nghĩa là đi từ thập Tín, tam Hiền, qua thập Thánh địa đến bậc Đẳng giác là quả vị cao tột của Bồ-tát thừa, chỉ còn một bậc nữa là thành Phật.
Kính mời quý vị đạo hữu xa gần. Kính chúc tất cả thường tinh tấn.
  
Tâm Kinh 1
Tâm Kinh 5
Tâm Kinh 2
Tâm Kinh 6
Tâm Kinh 3
Tâm Kinh 7
Tâm Kinh 4